uw particuliere psycholoog (ook bij u thuis) 

  betrouwbaar, effectief en discreet
relatie-, seksuele- en werkproblematiek


Kwaliteit en kwaliteitsstatuut

Als psycholoog hou ik mij aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Tevens ben ik wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Deze registratie wordt om de 5 jaar vernieuwd om te verzekeren dat ik nog steeds voldoe aan de wettelijk geldende eisen voor het goed uitoefenen van mijn beroep.

Daarnaast ben ik lid van de VGCt en ben ik geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut (lidmaatschapsnummer: VGCt-101392).

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn geboden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Dit houdt onder meer in, dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psycholoog over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Gecodeerde en onherkenbaar gemaakte gegevens kunnen dan eventueel alleen nog worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.


Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ook deze praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

Deze kunt u vinden via de link kwaliteitsstatuut


Klachten

Mocht u een klacht hebben, bespreek die dan eerst met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot:


Regionaal tuchtcollege
Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen.
Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd.
Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.
Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.
Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.